Библиотека
Исследователям Катынского дела

Перечень источников и литературы

I. Документальные материалы архивов

Российские архивы:

Архив Президента Российской Федерации (АПРФ): Ф. 3 (Президиум ЦК КПСС).

Российский государственный архив новейшей истории (РГАНИ): Ф. 2 (Пленарные заседания ЦК КПСС). Ф. 5 (Аппарат ЦК КПСС). Ф. 89 (Коллекции документов).

Архив внешней политики Российской Федерации (АВП РФ): Ф. 122 и 0122 (Референтура по Польше). Ф. 06 (Секретариат В.М. Молотова).

Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ): Ф. 1244 (Редакция газеты «Известия). Ф. 5283 (Всесоюзное общество культурных связей с заграницей). Ф. 5451 (ВЦСПС).

Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ): Ф. 17 (ЦК КПСС). Ф. 575 (Информационное бюро коммунистических партий).

Польские архивы:

Архив новых актов (Archiwum Akt Nowych: AAN). Ф. Центральный комитет ПОРП (PZPR. КС).

Архив Института истории людовского движения (Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego: AZHRL). Ф. Президиума Главного комитета Объединенной крестьянской партии.

Центральный исторический архив Демократической партии (Centralne Archiwum Historyczne Stronnictwa Demokratycznego: САН SD). Ф. пленарных заседаний ЦК Демократической партии.

Архив Министерства иностранных дел Республики Польша (Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych: AMSZ). Департамент I. Советский отдел.

II. Периодическая печать

«Известия» (1955—1957), «Коммунист» (1954—1957), «Литературная газета» (1956—1957), «Новое время» (1956), «Правда» (1955—1957), «Kultura» (1955—1957), «Nauka Polska» (1955), «Nowa Kultura» (1955—1957), «Nowe Drogi» (1953—1957), «Po Prostu» (1954—1957), «Przegląd Kulturalny» (1955—1957), «Sztandar Młodych» (1956—1957), «Świat» (1956—1957), «Trybuna Ludu» (1953—1957), «Tygodnik Demokratyczny» (1956—1957), «Tygodnik Powszechny» (1956—1957), «Zielony Sztandar» (1955—1957), «Życie Warszawy» (1955—1957).

III. Опубликованные источники

Гомулка В. Речь на VIII Пленуме ЦК ПОРП 20 октября. Варшава: Полония, 1956. — 70 с.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 10. Январь 1950 г. — декабрь 1955 г. // АН СССР. Институт славяноведения и балканистики. ПАН. Институт социалистических стран / Отв. ред. И.И. Костюшко и Л. Базылев. Сост.: И.И. Костюшко, П.Н. Ольшанский, С.М. Фалькович и др. М.: Наука, 1980. — 552 с.

Документы и материалы по истории советско-польских отношений. Т. 11. Январь 1956 г. — декабрь 1960 г. // АН СССР. Институт славяноведения и балканистики. ПАН. Институт социалистических стран / Отв. ред. И.И. Костюшко, В. Бальцерак. Сост.: И.И. Костюшко, П.Н. Ольшанский, С.М. Фалькович и др. М.: Наука, 1983. — 603 с.

Президиум ЦК КПСС 1954—1964. Том 1: Черновые протокольные записи заседаний. Стенограммы // РАН. Отделение историко-филологических наук. Федеральная архивная служба России. РГАНИ / Глав. ред. А.А. Фурсенко. Отв. составитель В.Ю. Афиани. Сост.: З.К. Водопьянова, А.М. Орехов, А.Л. Панина, М.Ю. Прозуменщиков, А.С. Стыкалин. М.: РОССПЭН, 2003. — 1344 с.

СССР и Польша: октябрь 1956-го. Постановления и рабочие записи заседаний Президиума ЦК КПСС / Предисловие А.М. Орехова. Публикацию подготовили Е.Д. Орехова и В.Т. Середа // Исторический архив. Научно-публикаторский журнал. 1996, № 5—6. С. 178—191.

Фронт Национального Единства. Владыслав Гомулка, Стефан Игнар, Станислав Кульчинский, Ян Франковский. Варшава, 1956. — 53 с.

Хрущев Н.С. «Если сказал "а", то надо говорить и "б"». Стенограмма собрания партийного актива 4 ноября 1956 г. // Источник. 2003. № 6. С. 63—77.

Bez serwilizmu. Nieznana notatka z rozmów delegacji polskiej z kierownictwem ZSRR w listopadzie 1956 r. / Wydał E. Szyr // Dziś (Warszawa). R. 4. 1993. № 7. S. 72—90.

Bombicki M.R. Poznań 56. Poznań: Ławica, 1992. — 243 s.

Idem. Polski Październik'56. Początek drogi. Poznań: Ławica, 1993. — 380 s.

Centrum władzy. Protokoły posiedzeń kierownictwa PZPR. Wybór z lat 1949—1970 / Oprac.: A. Dudek, A. Kochański, K. Persak // PAN. Instytut Studiów Politycznych. Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 13. Redaktor serii A. Paczkowski. Warszawa: 1SP PAN, 2000. — 440 s.

IV Plenum Naczelnego Komitetu ZSL. Referat i uchwały. Warszawa: LSW, 1956. — 89 s.

Gomułka i inni. Dokumenty z archiwum КС 1948—1992 / Wstęp, wprowadzenia i przypisy J. Andrzejewski [A. Paczkowski]. Warszawa: Krąg, 1986. — 265 s.

Gomułka W. Przemówienia. Październik 1956 — wrzesień 1957. Warszawa: Ki W, 1957. — 481 s.

Idem. Węzłowe problemy polityki partii. Uchwały [IX Plenum КС PZPR], Warszawa: KiW, 1957. — 128 s.

Jankowiak S., Makowski E. Poznański Czerwiec 1956 w dokumentach / Okręgowa Komisja Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej w Poznaniu. Poznań, 1995. — 254 s.

Kampania wyborcza i wybory do Sejmu 20 stycznia 1957 / Wybór, wstęp i opracowanie P. Machcewicz. Warszawa: Wyd-wo Sejmowe, 2000. — 334 s.

Korzon A. Protokół obrad Biura Politycznego КС PZPR w dniach 19—21 października 1956 r. // Dzieje Najnowsze. R. 28. 1996. № 3—4. S. 129—131.

«My z Zetempe...»: Upadek i likwidacja Związku Młodzieży Polskiej (1955—1957) / Oprac. M. Wierzbicki // PAN. Instytut Studiów Politycznych. Dokumenty do dziejów PRL. Zeszyt 17. Redaktor serii A. Paczkowski. Warszawa, 2004. — 178 s.

National Communism and Popular Rewolt in Eastern Europa. A selection of documents on Ewents in Poland and Hungary. February — November, 1956 / Edited by P.E. Zinner. Program in East Central Europe, Columbia University. New York: Columbia University Press, 1957. — 563 p.

VIII Plenum Komitetu Centralnego PZPR 19—21.X. 1956 г. / Nowe Drogi. 1956. № 10(88). — 272 s.

Po obu stronach barykady. Wojsko Polskie w Poznaniu 1956 w dokumentach / Wstęp i oprac. E.J. Nalepa. Warszawa: Egros, 1998. — 203 s.

Po prostu 1955—1956. Wybór artykułów / Wyboru dokonał J. Urban. Warszawa: Iskry, 1956. — 254 s.

Raina P. Kościół katolicki a państwo w świetle dokumentów 1945—1989. T. 1: lata 1945—1959. Poznań: W drodze, 1994. — 781 s.

Repatriacja ludnos'ci polskiej z ZSRR 1955—1959: wybór dokumentów / Oprac. B. Kącka, S. Stępka (red.). Warszawa: SGGW, 1994. — 174 s.

VII Plenum Komitetu Centralnego PZPR. 18—28 lipca 1956 r. Warszawa: Ki W, 1956. — 208 s.

6 lat temu... (Kulisy Polskiego Października) / Biblioteka «Kultury», t. LXXXIII. Paryż: Instytut Literacki, 1962. — 197 s.

Tajne dokumenty Biura Politycznego. PRL — ZSRR 1956—1970 / Wstęp A. Paczkowskiego. Londyn: «Aneks», 1998. — 670 s.

1956. Polska emigracja a Kraj. Antologia źródeł: Praca zbiorowa pod red. M.M. Drozdowskiego / Towarzystwo Miłośników Historii w Warszawie; Wybór i oprac. M.M. Drozdowski, T. Ochinowski, J. Żaryn. Warszawa: Typografika, 1998. — 348 s.

Władyka W. Na czołówce. Prasa w październiku 1956 roku / PAN. Instytut Badań Literackich. Pracownia Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku. Materiały i studia do historii prasy czasopiśmiennictwa polskiego. Żeszyt 28. Warszawa; Łódź: PWN, 1989. — 501 s.

IV. Воспоминания. Дневники

Бернов Ю.В. Записки дипломата. М.: Паруса, 1995. — 191 с.

Косинова Т. События 1956 г. в Польше глазами советских диссидентов // Корни травы. Сб. молодых историков / Общество «Мемориал». Фонд им. Г. Бёлля. Под ред. Л.С. Ереминой и Е.Б. Жемковой. М.: Звенья, 1996. — С. 193—214.

Хрущев Н.С. Время, люди, власть. (Воспоминания). В 4 кн. Кн. 3. М.: Московские новости, 1999. — 703 с.

Burda A. Przymrozki i odwilże: Wspomnienia z lat 1945—1957. Lublin: Wyd-wo Lubelskie, 1987. — 346 s.

Drozdowski M.M. Dziennik doktoranta z 1956 r. // Zeszyty Historyczne (Paryż). 1997. № 120. S. 175—208.

Kłosiewicz W. Gdy wieje wiatr historii... Warszawa: Wyd-wo Spółdzielcze, 1987. — 135 s.

Kowalski L. Generałowie. Warszawa: PAX, 1992. — 283 s.

Kuroń J. Wiara i wina. Do i po komunizmu. Wyd. 3, poprawione. Warszawa: Niezależna Oficina Wydawnicza, 1990. — 372 s.

Październik 1956. Pierwszy wyłom w systemie. Bunt, młodość i rozsądek. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996. — 243 s.

Pióro T. Armia ze zkazą. W Wojsku Polskim 1945—1968 (wspomnienia i refleksje). Warszawa: Czytelnik, 1994. — 442 s.

Pucharska-Hibner B. Życie niepokorne. Warszawa: Tow-wo Wydawnicze i Literackie, 2000. S. 94—126.

Stomma S. Pościg za nadzieją. Paris: Éditions du dialogue, 1991. — 227 s.

Torańska T. Oni. Warszawa: Wyd-wo ISKRY, 2004. — 427 s.

Zambrowski R. Dziennik. A. Zambrowski. Zamiast przedmowy // Krytyka: Kwartalnik polityczny (Warszawa). 1980. № 6. S. 20—118.

V. Литература

Баева И. Източна Европа след Сталин. 1953—1956 гг. Полша, Унгария, Чехословакия и България. София: Св. Климент Охридски, 1995. — 306 с.

Волобуев В.В. Кризис 1956 г. и зарождение политической оппозиции в Польше // Проблемы славяноведения в трудах молодых ученых. Вып. 1 / РАН. Институт славяноведения. Отв. ред. Б.В. Носов. М., 2003. С. 122—144.

Его же. Основные течения политической оппозиции в Польше в 1956—1968 годах // Там же. С. 145—177.

Орехов А.М. Общественно-политический кризис 1956 года (генезис и развитие событий) // Политические кризисы и конфликты 50—60-х годов в Восточной Европе / РАН. Институт славяноведения и балканистики. Научный центр общеславянских исследований (ЦЕСЛАВ). Отв. редактор Ю.С. Новопашин. Редактор-составитель Б.Й. Желицки. М., 1993. С. 10—55.

Его же. События 1956 года в Польше и кризис польско-советских отношений // Советская внешняя политика в годы «холодной войны» (1945—1985). Новое прочтение / РАН. Институт российской истории. Отв. редактор Л.Н. Нежинский. М.: Международные отношения, 1995. С. 217—140.

Его же. К истории польско-советских переговоров 19 октября 1956 г. в Бельведере (по новым материалам) // Конфликты в послевоенном развитии восточноевропейских стран / РАН. Институт славяноведения и балканистики. Научный центр общеславянских исследований (ЦЕСЛАВ). Отв. редактор Ю.С. Новопашин. М., 1997. С. 130—156.

Стецкевич С.М. Глава XXII. От кризиса 1956 г. к кризису 1970 г. // Краткая история Польши. С древнейших времен до наших дней / РАН. Институт славяноведения и балканистики. Отв. редактор В.А. Дьяков. М.: Наука, 1993. С. 405—432.

Сыроп К. Весна в октябре. Польская революция 1956 года. Перевод с английского. Нью-Йорк: Изд-во Фредерик А. Прегер. 1961. — 210 с.

Юсупов Р.Р. Власть и интеллигенция. Из истории Польши XX столетия (1918—1980 гг.). Казань: Изд-во Казанского университета, 1996. — 311 с.

Его же. Польская интеллигенция в период народной демократии (1944—1980 гг.). Казань: Грандан, 1998. — 347 с.

Andrusiewicz A. Stronnictwo Demokratyczne w systemie Polski Ludowej. Warszawa: PWN, 1985. — 282 s.

Bieńkowski W. Socjologia klęski. (Dramat gomułkowskiego czterna-stolecia). Paryż: Instytut Literacki, 1971.

Bińko В. Partia wobec «odwilży». Wyniki kwerendy archiwalnej w poszukiwaniu początków rewizjonizmu: 1954—1955 // Kultura i Społeczeństwo. R. XXXIX. 1995. № 2. S. 95—106.

Ciesielski S. Wrocław 1956. Wrocław: Wyd-wo Uniwersytetu Wrocławskiego, 1999. — 191 s.

Czubiński A. Czerwiec 1956 w Poznaniu. Poznań: KAW, 1986. — 75 s.

Idem. Stronnictwo Demokratyczne (1937—1989): Zarys dziejów. Poznań: Instytut Historii UAM, 1998. — 338 s.

Daszkiewicz W. Informator o stosunkach Polska — Związek Radziecki 1944—1991. Warszawa: MSZ, 1994. — 378 s.

Doroszuk T. Relacje między Zjednoczonym Stronnictwem Ludowym i Polską Zjednoczoną Partą Robotniczą (1949—1989). Sojusznicy i prze-czywnicy ruchu ludowego 1895—1995 / Pod red. J. Jachymka. Lublin: Wyd-wo Uniwersytetu M. Curie Skłodowskiej, 1996. S. 223—237.

Dudek A., Marszałkowski T. Walki uliczne w PRL 1956—1989. Kraków: Geo, 1999. — 446 s.

Dudek A., Pytel G. Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej. Londyn, Aneks, 1990. — 345 s.

Dymek B. Z dziejów PZPR w latach 1956—1970. Warszawa, 1987. — 319 s.

Eisler J., Kupiecki R. Na zakręcie historii — rok 1956. Warszawa: Wyd-wo Szkolne i Pedagogiczne, 1992. — 50 s.

Fiałkowska B. Polityka i twórcy (1948—1959). Warszawa: PWN, 1985. — 571 s.

Friszke A. Oaza na Kopernika. Klub Inteligencji Katilickiej 1956—1989. Warszawa: Biblioteka «Więzi», 1997. — 318 s.

Idem. Opozycja polityczna w PRL 1945—1980. Londyn: ANEKS, 1994. — 608 s.

Idem. Rok 1956 // Friszke A., Stola D., Eisler J. Kierownictwo PZPR w czasie kryzysów 1956, 1968 i 1970. Projekt badawczy: Centrum władzy w Polsce 1948—1970 / PAN. Instytut Studiów Politycznych. Warszawa: ISP PAN, 2000. S. 5—48.

Idem. Rok 1956 // Centrum władzy w Polsce 1948—1970 / PAN. Instytut Studiów Politycznych. Pod red. A. Poczkowskiego. Warszawa, 2003. S. 187—213.

Idem. Rozgrywka na szczycie. Biuro Polityczne КС PZPR w październiku 1956 // Więź. 1996. № 9. S. 188—212.

Hass L. «Czarny czwartek» poznański 1956 r. // Z pola walki. 1988. № 2. S. 166—175.

Jankowiak S. Poznański Czerwiec 1956 w obradach VII Plenum КС PZPR (18—28 lipca 1956 roku) // Kronika Wielkopolska. 1989. № 4. S. 17—29.

Idem. Wielkopolska w okresie stalinizmu (1948—1956). Poznań: Wyd-wo Poznańskie, 1995. — 248 s.

Jankowiak S., Machcewicz P., Rogulska A. Zranione miasto: Poznań w czerwcu 1956 roku. Poznań; Warszawa: Instytut Pamięci Narodowej, 2003. — 215 s.

Jarocki R. Czterdzieści pięć lat w opozycji. O ludziach «Tygodnika Powszechnego». Kraków: Wyd-wo Literackie, 1990. — 317 s.

Jarosz D. Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948—1956 a chłopi. Warszawa: DiG, 1998. — 542 s.

Jaworski M. Kryzys społeczno-polityczny 1956 roku // Przesilenia i zwroty w dziejach Polski Ludowej / Zeszyty Naukowe Wojskowej Akademii Politycznej. № 110. Warszawa, 1982. S. 70—92.

Jedlicki W. Klub Krzywego Koła. Paryż: Instytut Literacki, 1963. — 169 s.

Kisielewski T. Październik 1956: punkt odniesienia. Mozaika faktów i poglądów. Impresje historyczne. Warszawa: NERITON, 2001. — 468 s.

Korboński A. Październik 1956 / Zeszyty Historyczne. T. 78. Paryż: Instytut Literacki, 1986. S. 36—78.

Kozik Z. PZPR i problemy polityczne lat 1954—1956 / WSNS przy КС PZPR. Instytut Ruchu Robotniczego. Warszawa: WSNS, 1980. — 187 s.

Idem. PZPR w latach 1954—1957. Szkic histotyczny. Warszawa: KiW, 1982. — 309 s.

Krogulski M.L. Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1944—1956. Warszawa: Wyd-wo von borowiecki, 2000. — 267 s.

Idem. Okupacja w imię sojuszu. Armia Radziecka w Polsce 1956—1993. Warszawa: Wyd-wo von borowiecki, 2001. — 274 s.

Kula M. Paryż, Londyn i Waszyngton patszą na Październik 1956 r. w Polsce / PAN. Instytut Studiów Politycznych. Warszawa, 1992. — 485 s.

Kupiecki R. Od VIII Plenum do VIII Plenum 1953—1956. Odchodzenie od kultu Stalina w Polsce // Kwartalnik Historyczny. 1992. № 2. S. 71—93.

Idem. Natchnienie milonów. Kult Stalina w Polsce 1944—1956. Warszawa: WSiP, 1993. — 270 s.

Kwiek J. Rok 1956 w Krakowie i w województwie: (Wybrane problemy). Kraków, 1999. — 163 s.

Łopieńska B.N., Szymańska E. Stare numery. Po Prostu 1953—1957. Londyn: Aneks, 1986. — 130 s.

Łoś R. Przełom 1956. Od protektoratu do ograniczonej suwerenności // Więź. 1995. № 1. S. 118—144.

Idem. Obecność wojsk radzieckich w Polsce. Regulacje: rozmowy w Moskwie (14—18 listopada 1956) — do końca 1957 roku // Kwartalnik Historyczny. 1996. № 3. S. 103—120.

Idem. Wokół VIII Plenum КС PZPR (19—21 października 1956 r.) // Studia Polityczne. 1996. № 6. S. 123—139.

Idem. Polska — ZSRR 1956. Łódź, 1999. — 173 s.

Machcewicz Р. Czerwiec i Październik. Ruchy masowe w Polsce w 1956 roku // Dzieje Najnowsze. 1992. № 3. S. 67—77.

Idem. Polski rok 1956. Warszawa: Oficyna Wydawnicza, 1993. — 259 s.

Makowski E. Poznański Czerwiec 1956: pierwszy bunt społeczeństwa w PRL. Poznań: Wyd-wo Poznańskie, 2001. — 396 s.

Micewski A. Współrządzić czy nie kłamać? Pax i Znak w Polsce 1945—1976. Paryż, 1978. — 269 s.

Murzański S. Wśród łopotu sztandarów rewolucji: Rzecz o «katolewi-cy» 1945—1989. Kraków: ARCANA, 1998. — 302 s.

Nalepa E.J. Oficerowie Armii Radzieckiej w Wojsku Polskim 1943—1968 / Wojskowy Instytut Historyczny. Warszawa: Bellona, 1995. — 339 s.

Nowiński T. Stronnictwo Demokratyczne w wojowództwie krakowskim w latach 1945—1975. Kraków: Tpoka, 1981. — 240 s.

Orechow A. Die polnische Krise 1956 aus Moskauer Sicht // Entstalinisierungskrise in Ostmitteleuropa 1953—1956. Vom 17. Juni bis zum ungarischen Volks aufstand. Politische, militärische, soziale und nationale Dimensionen. Herausgegeben und eingeleitet von Jan Foitzik. Paderborn; München; Wien; Zürich: Ferdinand Schöningh, 2001. S. 331—352.

Oriechow A. Nowe dokumenty archiwów moskiewskich na temat wydarzeń Października 1956 // Przełomowy rok 1956. Poznański Czerwiec, Polski Październik, Budapeszt. Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Poznań, 26—27 czerwca 1996 roku / Pod red. E. Makowskiego i S. Jankowiaka. Poznań: Wyd-wo Poznańskie, 1998. S. 169—176.

Październik 1956. Szkice historyczne. Praca zbiorowa pod red. B. Dymka / PZPR. ANS. Warszawa, 1989. — 231 s.

Persak K. Odrodzenie harcerstwa w 1956 roku. Warszawa: Trio, 1996. — 222 s.

Poksiński J. «TUN»: Tatar — Utnik — Nowicki. Represje wobec oficerów Wojska Polskiego w latach 1949—1956. Warszawa: Bellona, 1992. — 304 s.

Idem. Wojsko Polskie w 1956 r. — problemy polityczne // Wojsko i Wychowanie. 1992. № 1. S. 52—56; № 2. S. 50—54.

Polska pod rządami PZPR / Praca zbiorowa pod red. M.F. Rakowskiego. Warszawa: PROFI, 2000. — 532 s.

Polska 1956 — próba nowego spojrzenia: Materiały sesji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne i Instytut Studiów Politycznych PAN w Warszawie w dn. 21—22 października 1996 r. // Polska 1944/45 — 1989. Studia i materiały. T. 3. Warszawa, 1997. — 297 s.

Poznański Czerwiec 1956 / Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu. Instytut Pamięci Narodowej. Pod red. S. Jankowiaka i A. Rogulskiej. Warszawa, 2002. — 103 s.

Poznański Czerwiec 1956 / Pod red. J. Maciejewskiego i Z. Trojano-wiczowej. Wyd. 2, poprawione i rozszerzone. Poznań: Wyd-wo Poznańskie, 1990. — 430 s.

Poznański Czerwiec w świadomości i historii. Praca zbiorowa / Związek Powstańców Poznańskiego Czerwca 1956 r. «NIEPOKONANI». Poznań: WiS, 1996. — 124 s.

Przełomowy rok 1956: Studia i szkice o polskiej literaturze współczesnej / Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. № 1573. Pod red. W. Wójcika przy współudziale M. Kisiela. Katowice, 1996. — 192 s.

Ptasiński J. Drugi zwrot. Gomułka u szczytu powodzenia. Warszawa: KAW, 1988. — 182 s.

Idem. Wydarzenia poznańskie: czerwiec 1956. Warszawa: KAW, 1986. — 127 s.

Raina P. Kardynał Wyszyński. Czasy Prymasowskie 1956—1961. T. 3. Warszawa: Wyd-wo «Książka Polska», 1994. — 238 s.

Idem. Władysław Gomułka. Życiorys polityczny. Londyn: Polonia a Book Fund Ltd., 1969. — 159 s.

Idem. Political opposition in Poland 1954—1977. London, 1979.

Ratyński W. Na drodze przemian i zwrotów: Polski ruch zawodowy 1944—1988. Warszawa: IWZZ, 1989. — 247 s.

Ruch młodzieżowy w Polsce w latach przemian politycznych 1956—1957 / Pod red. Z.J. Hirsza, E. Tomaszewskiego. Warszawa, 1984. — 327 s.

Ruchniewicz M. Repatriacja ludności polskiej z ZSRR w latach 1955—1959. Warszawa: Volumen, 2000. — 402 s.

Rykowski Z., Władyka W. Polska próba: Październik'56. Kraków: Wyd-wo Literackie, 1989. — 312 s.

Skrzypek A. Stosunki polsko-radzieckie w latach 1956—1957 // Kwartalnik Historyczny. 1987. № 4. S. 1035—1062.

Idem. O drugiej repatriacji Polaków z ZSRR (1954—1959) // Kwartalnik Historyczny. 1991. № 4. S. 63—74.

Idem. Wpływ polityki Nikity Chruszczowa na wydarzenia w Polsce roku 1956 // Przełomowy rok 1956: Poznański Czerwiec... S. 49—77.

Idem. Mechanizmy uzależnienia: Stosunki polsko—radzieckie 1944—1957 / Wyższa Szkoła Humanistyczna im. A. Gieysztora w Pułtusku. Pułtusk, 2002. — 492 s.

Słabek H. Historia społeczna Polski Ludowej (1944—1970) / PZPR. ANS. Instytut Historii Ruchu robotniczego. Warszawa, 1988. — 645 s.

Stępka S. Chłopi wobec wydarzeń politycznych w Polsce (1956—1959). Warszawa: SGGW, 1999. — 195 s.

Syzdek E. Władysław Gomułka. Miejsce w dziejach Polski Ludowej // Forum Klubowe (Warszawa). 2002. № 4(7). S. 22—25, 31—33.

Syzdek E., Syzdefc В. Cena władzy zależnej: Szkice do portretów znanych i mniej znanych polityków Polski Ludowej. Warszawa: Komandor, 2001. — 315 s.

Tamiewski M. [Karpiński J.]. Porcja wolności. Warszawa: G.O. Solidarni, 1989. — 143 s.

Turkowski R. Walka o zachowanie tożsamości politycznej w szeregach Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego (1949—1962) // Roczniki Dziejów Ruchu Ludowego, № 31. Warszawa, 2000. S. 177—208.

Walczak J. Ruch studencki w Polsce 1944—1984. Wrocław etc.: Ossolineum, 1990. — 283 s.

Ważniewski W. Walka polityczna w kierownictwie PPR i PZPR 1944—1964. Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek, 1991. — 183 s.

Ważniewski W. Stosunek władz państwowych do Kościoła katolickiego w Polsce 1956—1970. Siedlce, 1999. — 297 s.

Werblan A. Czy Chińczycy uratowali Gomułkę? // Polityka. 26.X 1991.

Idem. Gomułka i Październik // Dziś. 1996. № 10. S. 58—66.

Idem. Październik'56: spór o kierunek i charakter reform // Myśl Socjaldemokratyczna. 1996. № 4. S. 43—53.

Idem. Październik'56: Między legendą a rzeczywistością // Dziś. 2002. № 3. S. 79—89.

Wieś polska wobec wydarzeń 1956 roku / Prace Instytutu Historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Kielcach pod red. W. Cabana. Pod red. G. Miernika. Kielce, 1998. — 229 s.

Wojtas A. Myśl polityczna Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w latach 1949—1962. Studium z dziejów zniewolonego ruchu politycznego. Toruń: Wyd-wo Adam Marszałek, 1991. — 150 s.

Wrona J. Rola komunistów w kierownictwie SD a proces stalinizacji Polski. Przyczynek do krztałtowania się i funkcjonowania systemu politycznego w Polsce lat 1944—1965. [Warszawa: Zakład Badań nad Ruchem Demokratycznym CK SD, 1990]. — 42 s.

Idem. Zależni czy suwerenni? Stronnictwo Demokratyczne w województwie lubelskim 1944—1975. Lublin: UMCS, 1998. — 337 s.

Wróbel J. Mieszkańcy Łodzi wobec wydarzeń 1956 roku // Opozycja i opór społeczny w Łodzi 1956—1981 / Instytut Pamięci Narodowej. Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiego. Pod red. K. Lesiakowskiego. Warszawa, 2003. S. 12—29.

Wydarzenia czerwcowe w Poznaniu 1956. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniu 4 V 1981 roku / Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pod red. E. Makowskiego. Poznań: Wyd-wo Naukowe Uniwersytetu im. A. Mickewicza, 1981. — 159 s.

Zuber S. Przyczyny wubuchu Powstania Poznańskiego w czerwcu 1956 roku. Poznań: Wydawca Chrześcijański Związek Kombatantów Powstania Poznańskiego Czerwca 1956 г., 1998. — 307 s.

Żakowski J. Anatomia smaku, czyli o losach «Tygodnika Powszechnego» 1953—1956. Lublin, 1986. — 68 s.

Żaryn J. Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce (1944—1989). Warszawa: Neriton, 2003. — 635 s.

Idem. Kościoł w PRL / Instytut Pamięci Narodowej. Warszawa, 2004. — 208 s.

Żebrowski W. Stronnictwo Demokratyczne w latach 1937—1995. Wyd. 2. Warszawa: Rada Naczelna SD, 1997. — 75 s.

Idem. Z dziejów Stronnictwa Demokratycznego w Polsce. Bydgoszcz: Rekpol, 1999. — 223 s.

Предыдущая страница К оглавлению  

 
Яндекс.Метрика
© 2024 Библиотека. Исследователям Катынского дела.
Публикация материалов со сноской на источник.
На главную | Карта сайта | Ссылки | Контакты